Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu już od ponad 60 lat działa na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością
w naszym mieście.

Przyjmuje się, że oficjalną datą założenia oddziału TPD w Sosnowcu jest czerwiec 1959. Jako część ogólnopolskiego stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce. W początkowych latach nasza działalność była ściśle związana z wspieraniem funkcjonowania oświaty. Z inicjatywy sosnowieckiego Oddziału powołano m.in. nieistniejące już I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego. W kolejnych latach powstawały liczne świetlice środowiskowe i terenowe Koła Przyjaciół Dzieci, z których część istnieje do dziś. Najnowsza historia naszego stowarzyszenia to rok 2004, w którym utworzyliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 2014, w którym sosnowiecki Oddział uzyskał osobowość prawną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów za lata 2019 – 2022. Sosnowiec 2023

Obecnie możemy podzielić naszą działalność na trzy obszary – pracę Zarządu, terenowych Kół Przyjaciół Dzieci oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zarząd Oddziału Miejskiego wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów na czteroletnią kadencję i nadzorowany przez oddziałową Komisję Rewizyjną. Jako organ reprezentacji pozyskujemy środki na działalność statutową, realizujemy projekty, programy i zadania publiczne, zlecone przez samorząd (w szczególności w zakresie kultury). Ważnym aspektem działań Zarządu jest również prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz organizowanie konkursów rozwijających talenty i motywację do ponadobowiązkowej twórczości wśród uczniów sosnowieckich przedszkoli i szkół.

Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Miejskiego na lata 2023 – 2026

Prezes

Liliana Byszewska

Wiceprezes

Jakub Nowak

Sekretarz

Ewa Bernatowicz

Skarbnik

Mariusz Kubaszewski

Członkowie Zarządu

Ewa Drążkiewicz-Jurczyńska
Justyna Koch
Janina Pyrkosz
Grażyna Tokarczyk

Komisja Rewizyjna

Magdalena Bomba
Wioletta Rudzka
Wilhelmina Klich

Realizowane cele statutowe

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, integracji międzypokoleniowej, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Pomoc społeczna kierowana do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej
Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych
Podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
Promocja i organizacja wolontariatu
Przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu
Współpraca z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi

Co organizujemy

Festiwal Rock-o-sprawni

Festiwal dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, w którym każdy może wyrazić swoją ekspresję sceniczną w rytmach polskiego rocka.

Festyn Rodzinny

Organizowany we wrześniu festyn tematyczny dla mieszkańców Sosnowca, w trakcie którego na dzieciaki czeka masa atrakcji.

Idy Listopadowe

Konkurs poetycki dla osób z niepełnosprawnościami rozgrywany w czterech kategoriach: recytacja, interpretacja, śpiew i twórczość własna.

Memoriał im. Jacka Kuronia

Bieg współorganizowany z projektem parkrun Park Miejski Sosnowiec upamiętniający ważne wydarzenia historyczne.

Współpraca z innymi organizacjami

Aktywnie uczestniczymy w społeczności obywatelskiej naszego miasta i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i rządowymi.

Akcje mikołajkowe

Spełnianie mikołajkowych marzeń i organizacja akcji list do Św. Mikołaja dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Zawody Sportowe „Giganci”

Impreza sportowa dla osób z niepełnosprawnościami z konkurencjami wykorzystującymi duże dmuchańce.

Konkursy plastyczne

Konkursy plastyczno-techniczne dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Sosnowca.

Pytania i odpowiedzi

Scroll to Top